• 1

    دستگاه بسته بندی ادویه با قابلیت بسته بندی انواع ادویه

more product

انواع دستگاه خشک کن میوه

  • دستگاه خشک کن میوه 20 سینی AL13000-G20  دستگاه خشک کن کابینتی 20 سینی میوه با مشعل گازی جهت خشک نمودن هر نوع میوه و سبزی و صیفی در ابعاد خانگی در ظرفیت های مختلف تا 30 کیلو توسط شرکت آلماکو ساخته شده است

  • دستگاه خشک کن میوه 75 سینی AL13000-G75 دستگاه خشک کن کابینتی 75 سینی میوه با مشعل گازی یا گازوییلی جهت خشک نمودن هر نوع میوه و سبزی و صیفی در ابعاد صنعتی در ظرفیت های مختلف تا 200 کیلو توسط شرکت آلماکو ساخته شده است

  • دستگاه خشک کن میوه 50 سینی AL13000-G50 دستگاه خشک کن کابینتی 50 سینی میوه با مشعل گازی یا گازوییلی جهت خشک نمودن هر نوع میوه و سبزی و صیفی در ابعاد صنعتی در ظرفیت های مختلف تا 100 کیلو توسط شرکت آلماکو ساخته شده است

  • دستگاه خشک کن میوه 25 سینی AL13000-G25 دستگاه خشک کن کابینتی 25 سینی میوه با مشعل گازی یا گازوییلی جهت خشک نمودن هر نوع میوه و سبزی و صیفی در ابعاد صنعتی در ظرفیت های مختلف تا 50 کیلو توسط شرکت آلماکو ساخته شده است

  • دستگاه خشک کن میوه 20 سینی AL13000-E20  دستگاه خشک کن کابینتی 20 سینی میوه با مشعل برقی جهت خشک نمودن هر نوع میوه و سبزی و صیفی در ابعاد خانگی در ظرفیت های مختلف تا 30 کیلو توسط شرکت آلماکو ساخته شده است

  • دستگاه خشک کن میوه 10 سینی AL13000-E10  دستگاه خشک کن کابینتی 10 سینی میوه با مشعل برقی جهت خشک نمودن هر نوع میوه و سبزی و صیفی در ابعاد خانگی در ظرفیت های مختلف تا 10 کیلو توسط شرکت آلماکو ساخته شده است